۳ حرکتی که جان شما را در زلزله نجات می‌دهد

رییس انجمن علمی ارتقاء سلامت ایران گفت: هنگام زلزله این سه حرکت را انجام دهید تا از حوادث احتمالی در امان بمانید. بنشین، پناه بگیر، سفت بچسب