۲۵ مهاجر در سواحل لیبی غرق شدند

پس از واژگونی قایق مهاجران در سواحل لیبی ۲۵ نفر از آنها غرق شدند.