چمن مصنوعی زمین فوتسال قلعه میر با یک میلیارد ریال اعتبار، تعویض می گردد.

مهندس عرب از تعویض چمن مصنوعی زمین فوتسال قلعه میر به ابعاد ۱۰۰۰ مترمربع و ۱ میلیارد ریال اعتبار، خبر داد.