سخنرانی معاون دبیر کل حزب الله لبنان در جنوب بیروت

معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت تنها راه پس گرفتن فلسطین، مقاومت است.