۲۶.۶ هزار میلیارد ریال؛ درآمد دولت از واردات خودرو