پایان مونتاژ فیلم کمدی و متفاوت مصادره

رکنا: مونتاژ فیلم مصادره به کارگردانی مهران احمدی به پایان رسید.