سید علی خمینی: امام یک منتقد آرمانگرا و پیشران بود

رکنا: سید علی خمینی امام (ره) را یک منتقد آرمانگرا و پیشران برشمرد.