مهمترین اقدامات وزارت دفاع در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم

بخشی از مهمترین اقدامات وزارت دفاع در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم در بخش‌های مختلف منتشر شد.