وزیر آموزش و پرورش "استودیو الفبا" را افتتاح کرد

«استودیو الفبا» در روابط عمومی آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد.