ارسال کمک های هیئت نجات غریق استان وفدراسیون به سرپل ذهاب

روزیکشنبه فدراسیون و هیئت نجات غریق وغواصی استان کمک های انسان دوستانه خود را به مناطق زلزله زده ارسال نمو