آخرین نشست دوره پیشرفته مدیریت ورزشی برگزار شد

صبح امروز آخرین نشست دوره پیشرفته مدیریت ورزشی( المپیک سولیداریتی ) با موضوع مدیریت رویدادهای بزرگ ورزشی برگزار شد.