اولین فیلم از جنازه علی عبدالله صالح

اولین فیلم منتشر شده از جنازه علی عبدالله صالح را در این خبر می بینید.