«موریانه» در انتظار دریافت پروانه نمایش

همزمان با تحویل فیلم «موریانه» به دفتر جشنواره فیلم فجر، این فیلم به شورای پروانه نمایش نیز ارائه شد.