اروپا در چالش بزرگترین بحران سیاسی آلمان

شکست مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی احزاب در آلمان و ابهام بی سابقه سیاسی در این کشور، صدراعظم آلمان را با بزرگترین چالش سیاسی دوران زمامداری رو به رو کرده، بحرانی که برای اتحادیه اروپا نیز خبری ناخوشایند و چالش انگیز است.