بخشی از گنجینه فرعون توت‌آنخ‌مون برای اولین بار به نمایش درآمد

موزه ملی مصر بخشی از گنجینه توت‌آنخ‌مون، یازدهمین فرعون مصر را برای نخستین بار در معرض دید عموم قرار داد.