«آسبادهای خراسان جنوبی» در فهرست ثبت میراث جهانی

در میان پهنه‌های شرق ایران که از فناوری آسباد بهره برده‌اند، خراسان جنوبی از اهمیت خاصی برخوردار است. «آسبادهای ایرانی» در حال حاضر در فهرست پیشنهادی ایران در آثار میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است.