خرید زمین در منطقه ۲۲ تهران چقدر آب می خورد؟

یک قطعه زمین ۵۰۰ متری واقع در محدوده شهرک راه آهن، بلوار گلها با قیمت ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بفروش می رسد.