آیا نوبت رفتن اردوغان رسیده است؟

پاشنه آشیل اردوغان اقتصاد است. بارها نوشته و گفته ام اگر اردوغان رفتنی باشد نه با کودتای نظامی، بلکه با بحران اقتصادی خواهد رفت.