رموز جذب سرمایه‌های خارجی چیست؟

بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد:«سرمایه‌گذاران برای انتخاب کشور مطلوب خود برای سرمایه گذاری به عوامل مهمی توجه دارند . اولین مساله ثبات سیاسی و عملکرد دستگاه سیاسی کشور در جهان است.»