ایران از کدام کشورها کَره می خرد؟

بر اساس آمار گمرک در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ قریب به ۱۵ هزار تن کره بسته بندی شده ، وارد کشور شده است.