دستگیری فردی که با جعل عنوان جانباز تکدی‌گری و دستفروشی می‌کرد

مدیر عامل شهربان شهرداری تهران تصریح کرد: در تازه ترین مصداق لو رفته از دروغ‌پردازی، مظلوم‌نمایی و مردم‌فریبی در شهر تهران، یک مرد میانسال با جعل عنوان جانباز برای خود و استفاده از یک پوشش و گریم ترحم‌برانگیز(استفاده از ویلچر و کپسول اکسیژن)، در پوشش یکدستفروش-متکدی ، مشغول فریب مردم و کسب درآمد بود.