تراکتورسازی طلب امیرحسین صادقی و علی کریمی را داد

دو بازیکن سابق تراکتورسازی امروز مطالبات خود از این باشگاه را دریافت کردند.