معرفی سه مقصر حادثه گردنه گدوک

راننده، مالک اتوبوس و مدیر مرکز معاینه فنی سه مقصر اصلی حادثه گردنه گدوک شناخته شدند.