لزوم ورود آموزش و پرورش به فضای فناورانه

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش باید هرچه سریعتر وارد فضای فناورانه شود و به اقتضای آن سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازماندهی کند.