کاخ سفید: ترامپ خوستار تدوین راهبردی جامع برای مقابله با ایران است

سخنگوی کاخ سفید می‌گوید همه اعضای تیم امنیت ملی ترامپ، از استراتژی جامع تدوین شده برای مقابله با ایران حمایت می‌کنند.