قتل به خاطر‌ ۱۰ هزار‌ دلار

ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه صبح بود. سرگرد میری که تازه ترفیع درجه گرفته بود در حال جمع و جور‌کردن وسایل روی میز بود که چندین ضربه به در زده شد. سرگرد سرش را بلند کرد و آرام گفت: بفرمایید.