دلسوخته امام حسین (ع)

زمانی که کارآموز قضایی بودم، چند نوبت فرصت شد تا نزد بازپرسانی که کارآموزی می‌کردم، در وقت کشیک همراهشان باشم.