مراقب چاقی باشید/ ۱۳ سرطانی که با چاقی می آید

یافته های مطالعه بیان می کند چاقی یا اضافه وزن با ۱۳ نوع سرطان مرتبط است.