جانباز روشندلی که بر همه ناتوانی‌های دنیایی خط بطلان کشید

قدرت الله شفیعی جانباز روشندلی که با صرف فعل خواستن، عملاً بر همه ناتوانی‌های دنیایی خط بطلان کشیده است.