فاطمه هاشمی: بعد از فوت پدرم سریعا گاوصندوقش را خالی کردند