دستبرد به ۳ آپارتمان در ۱۵ دقیقه !

سه سارق شب رو که به خانه مهندس تهرانی دستبرد زده و گاوصندوق ۵۰۰میلیون تومانی را دزدیده بودند، در کرج بازداشت شدند.