چرا بیکاری زنان، جوانان و فارغ التحصیلان چالش محسوب می شود؟

۱۲، ۱۸، ۲۰ و ۲۵ درصد. این چهار رقم نرخ‌های متوسط بیکاری کشور، بیکاری گروه فارغ التحصیلان، بیکاری زنان و بیکاری جوانان است؛ ارقامی که نشان می‌دهد متوسط نرخ بیکاری کشور تحت فشار تقاضای اشتغال کدام گروه‌هاست. به گفته مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف این گروه‌ها در واقع...