نمایش چرخش توپ روی انگشت دست

یک ورزشکار اصفهانی چندین رکورد در زمینه چرخش توپ در موقعیت‌های مختلف را به نام خود ثبت کرده است.