زنان ایرانی دارای همسر غیر ایرانی در پایتخت سرشماری می شوند

با اجرای طرح مذکور و پس از صدور کارت هویت برای فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با همسر غیر ایرانی این افراد می توانند از خدمات آموزشی و ثبت نام در مدارس واخذ دفترچه خدمات بیمه درمانی بهره مند شوند.