تا سال ۱۴۰۴ چیزی نمانده

رئیس جهاد دانشگاهی در هفتادونهمین گردهمایی معاونان فرهنگی جهاد دانشگاهی تاکید کرد: هماهنگی و برنامه‌ریزی درست، راه را برای پیشرفت کشور هموار می‌کند.