آخرین دفاعیه شیشه‌ای‌ها از قتل دختر بی گناه

رکنا: پدر بنیتا، دختربچه هشت ماهه با نشان دادن پیراهن پاره‌اش که از روز حادثه آن را به یادگار نگه داشته بود، برای متهمان درخواست اشد مجازات کرد.