به این میگن راننده بی کله!

یک وانت نیسان هنگام رانندگی حرکت های خطرناکی از خود به نمایش می گذارد.