ستاره اسکندری در کنار اسب سرکش اش در جنگل!

رکنا: ستاره اسکندری در کنار اسبی زیبا پستی در اینستاگرام منتشر کرد.