دختر ایرانی از سوئد بازگشت و به دام شیطان افتاد و....

رکنا: دختر ایرانی که از سوئد به تهران آمده است می گوید در دام شیطان افتاده است.