۲۲ اثر طبیعی، از دریاچه ارواح تا سرزمین سیاه‎ ثبت ملی شدند

۲۲ اثر طبیعی مربوطه به سه استان خراسان جنوبی، قزوین و مازندران در فهرست آثار ملی طبیعی به ثبت رسید.