پرسولیس با هیات مدیره جدید شتاب بیشتری می گیرد

پیوس گفت: به شخصه معتقدم پرسولیس با هیات مدیره جدید شتاب بیشتری می گیرد.