محصولات ارگانیک بخوریم یا غیرارگانیک؟

حتی در صورت صحت ادعای مدافعات تراریخته مبنی بر کاهش میزان استفاده از سموم کشاورزی با کشت تراریخته، باید گفت که اصولاً در کشت «محصولات ارگانیک» از هیچ گونه سم و کود شیمیایی استفاده نمی‌شود و در واقع یکی از ویژگیهای منحصر به‌فرد محصولات ارگانیک، عاری بودن از هرگونه کود و سم شمیایی در تمام فرایندهای تولید این محصولات است.