تعجب پرسپولیسی ها از کری خوانی گادوین منشا

گادوین منشا که هنوز امضای قراردادش با پرسپولیس خشک نشده مصاحبه های تند و تیز و حاشیه برانگیزی انجام داده است!