حمایت یک پیشکسوت از هیات مدیره جدید پرسپولیس

ادموند بزیک، پیشکسوت پرسپولیس درباره انتخاب هیات مدیره جدید پرسپولیس اظهار داشت: انتخاب خوبی بود که انجام گرفت.