اسکیت پاشنه بلند/عکس

یک کمپانی مد و لباس اسکیتی را بر اساس مد رواج یافته طراحی کرده است.