گرد و غبار خانه هم شما را چاق میکند

یکی از عوامل جالبی که میتواند باعث چاقی شود گرد و غبار خانگی است, در ادامه متوجه میشوید گرد و غبار چگونه باعث چاقی میشود.