علت کمک نکردن مردها در کارهای خانه

باور کنید خیلی از آقایان چون عادت به کارهای خانه ندارند، یادشان می رود که باید کارهای خانه انجام شود و تا مثلا ظرف ها انبوه شود آنها را نمی شویند.