کمپین جنجالی زن مصری برای درخواستی عجیب از زنان متاهل/عکس

یک زن مصری با راه انداختن کمپینی با موضوع تعدد زوجات در فضای مجازی جنجال به راه انداخت.