دولت باید راهکارهای حل مشکلات معتادان پس از درمان را اتخاذ کند

ژرژیک آبرامیان تصریح کرد: در زمینه اجرا هم باید دولت راهکارهایی را اتخاذ کند که عوارض نامطلوبی را در پی نداشته باشد. زیرا همیشه عده‌ای هستند که فعالانه و هوشمندانه واسطه ارتباط بین قاچاقچی و افراد معتاد هستند تا مواد مخدر را به آنها برسانند.