نجات داروساز قلابی از مجازات قتل زن آرایشگر

نسخه پیچ داروخانه متهم است با جا زدن خود به عنوان دکتر داروساز، دو زن را فریب داده و یکی از آنها را به قتل رسانده بود، با رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافت. مقتول آرایشگر بود و جسد پتوپیچ شده‌اش، یک هفته بعد از خبر گم‌شدنش در اطراف تهران پیدا شد.